STRONA GŁÓWNA ZESPÓŁ ZAKRES USŁUG WYNAGRODZENIE BLOG KONTAKT
BLOG
Darowizna
Darowizna jest to nieodpłatne przeniesienie rzeczy lub praw na inna osobę. Darować można np. mieszkanie, działkę, samochód, pieniądze. Umowa darowizny najczęściej zawierana jest pomiędzy członkami najbliższej rodziny.

Co istotne, darowiznę można odwołać. Uprawnienie takie przysługuje darczyńcy, jeśli obdarowany dopuścił się względem niego tzw. rażącej niewdzięczności.

Umowa darowizny rodzi po stronie obdarowanego moralny obowiązek wdzięczności. Zachowanie obdarowanego, które, oceniając rzecz rozsądnie, jest wysoce niewłaściwe i krzywdzące darczyńcę, może być uznane za rażącą niewdzięczność i uprawnia darczyńcę do odwołania darowizny.

Rażąca niewdzięczność to działanie świadome i w złym zamiarze, nakierowane na wyrządzenie darczyńcy krzywdy. W szczególności będzie to popełnienie przestępstwa na szkodę darczyńcy, nieudzielenie pomocy w trudnej sytuacji, ciężkie naruszenie obowiązków rodzinnych. Incydentalne sprzeczki, mieszczące się w ramach zwykłych konfliktów życia codziennego, nie zostaną uznane za rażącą niewdzięczność.

Jeżeli darowiznę uczyniono na rzecz małżonków, dopuszczalne jest odwołanie darowizny tylko w stosunku do jednego z małżonków.

Wskutek odwołania darowizny, przedmiot darowizny podlega zwrotowi. Jeżeli niewdzięczny obdarowany nie zwróci dobrowolnie przedmiotu darowizny, można dochodzić zwrotu przedmiotu darowizny na drodze postępowania sądowego.
Dziękujemy za zaufanie i zapraszamy do współpracy.
© Copyright Nowak Kancelaria Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.