STRONA GŁÓWNA ZESPÓŁ ZAKRES USŁUG WYNAGRODZENIE BLOG KONTAKT
BLOG
Droga konieczna
Każda nieruchomość musi mieć zagwarantowany dostęp do drogi publicznej. Właściciel nieruchomości, która nie ma odpowiedniego dostępu do drogi publicznej, może żądać ustanowienia tzw. służebności drogi koniecznej. Droga konieczna przebiega wówczas po sąsiednich nieruchomościach.

Służebność drogi koniecznej można ustanowić polubownie u notariusza. W tym celu potrzebne będą standardowe dokumenty z wydziału geodezji Starostwa Powiatowego (wypis i wyrys z rejestru gruntów) oraz geodezyjny projekt drogi koniecznej sporządzony przez uprawnionego geodetę.

W razie braku porozumienia co do przebiegu szlaku drogi koniecznej, niezbędne staje się wystąpienie ze stosownym wnioskiem na drogę sądową. Właściciel nieruchomości niemającej odpowiedniego dostępu do drogi publicznej może zaprezentować swój wariant przebiegu drogi koniecznej. Właściciel nieruchomości, po której ma przebiegać proponowany szlak drogowy, może żądać ustanowienia drogi koniecznej po alternatywnym szlaku wskazując, że szlak ten będzie dogodniejszy zarówno dla niego samego, jak i dla właściciela żądającego drogi koniecznej. Ostateczną decyzję co do przebiegu szlaku oczywiście podejmuje sąd, po rozważeniu argumentów wszystkich zainteresowanych stron.

Właścicielowi nieruchomości obciążonej służebnością przysługuje wynagrodzenie za ustanowienie służebności. W razie polubownego ustanowienia drogi koniecznej u notariusza, będzie to umówiona kwota. Jeśli sprawa trafia do sądu i pomiędzy stronami istnieje spór co do wysokości wynagrodzenia, konieczne będzie zasięgnięcie opinii biegłego sądowego rzeczoznawcy.

Służebność drogowa jest związana z gruntem - w razie zmiany właściciela nieruchomości, służebność drogi koniecznej pozostaje w mocy.
Dziękujemy za zaufanie i zapraszamy do współpracy.
© Copyright Nowak Kancelaria Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.