STRONA GŁÓWNA NASZ ZESPÓŁ ZAKRES USŁUG WYNAGRODZENIE KONTAKT
Zakres usług
Kancelaria Adwokacka świadczy szeroką pomoc prawną Klientom Indywidualnym oraz podmiotom gospodarczym w szczególności z terenu miasta Bielska-Białej, jak też powiatu bielskiego, miasta Żywca i powiatu żywieckiego. Istnieje także możliwość współpracy z Klientami z całego województwa śląskiego.

Kancelaria w szczególności prowadzi sprawy z zakresu:

Prawa cywilnego:
 • o zapłatę
 • o odszkodowanie za szkodę (zwłaszcza w wypadkach komunikacyjnych), zadośćuczynienie za doznaną krzywdę
 • o ochronę dóbr osobistych
 • z zakresu prawa rzeczowego (zwłaszcza: o zasiedzenie, ochronę własności i posiadania, ustanowienie i zniesienie służebności, w tym ustanowienie służebności drogi koniecznej)
 • zniesienie współwłasności
 • ubezwłasnowolnienie
 • z zakresu prawa spadkowego (zwłaszcza o: stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku i zniesienie współwłasności, zachowek, uznanie spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia, wykonanie zapisu)
 • uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym
Prawa rodzinnego:
 • separacja
 • rozwód z orzekaniem o winie, bez orzekania o winie
 • sprawy z zakresu stosunków między rodzicami a dziećmi (w szczególności: alimenty, ustalenie, ograniczenie albo zakazanie kontaktów, ustalenie lub zaprzeczenie pochodzenia dziecka, o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa, rozwiązanie przysposobienia, powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej, jej ograniczenie, pozbawienie, zawieszenie i przywrócenie)
Prawa pracy i ubezpieczeń społecznych:
 • sprawy o mobbing i odszkodowanie
 • sprawy o przywrócenie do pracy
 • sprawy o zapłatę wynagrodzenia za pracę
 • sprawy dotyczące wypadków przy pracy
Prawa karnego:
 • sprawy z zakresu prawa karnego, w tym obrona podejrzanego / oskarżonego jak i reprezentowanie pokrzywdzonego
 • sprawy o wykroczenia
 • sprawy z zakresu prawa karnego skarbowego
 • sprawy z zakresu prawa karnego wykonawczego (w szczególności: odroczenie wykonania kary, przerwa w karze, zawieszenie wykonania kary, warunkowe przedterminowe zwolnienie, odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego - tzw. elektroniczna bransoletka)
Prawa administracyjnego:
 • reprezentowanie przed organami administracyjnymi
 • sporządzanie odwołań od decyzji administracyjnych
 • sporządzanie skarg do WSA oraz reprezentacja przed sądem
 • sporządzanie skarg kasacyjnych do NSA i reprezentacja przed sądem
 • sporządzanie skarg do SKO
Prawa medycznego:
 • sprawy z zakresu odszkodowań za szkody wyrządzone przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych
 • zadośćuczynienie za doznaną krzywdę
 • sprawy o ochronę naruszonych dóbr osobistych-naruszenia praw pacjenta
 • sprawy dotyczące odpowiedzialności karnej osób podmiotów świadczących usługi lecznicze
Prawa gospodarczego:
 • stała obsługa prawna przedsiębiorców
 • sporządzenia oraz opiniowanie umów cywilnoprawnych
 • KRS
 • windykacja należności
 • upadłość (w tym upadłość konsumencka)
 • zgłaszanie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym
 • sprawy o zapłatę między przedsiębiorcami
 • sprzeciwy od nakazów zapłaty
 • upadłość (w tym upadłość konsumencka)
 • sprawy dotyczące wykonywania umów między przedsiębiorcami
 • pomoc prawna dotycząca zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej i spółki prawa handlowego
Inne dziedziny prawa:
 • Np. skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu
Dziękujemy za zaufanie i zapraszamy do współpracy.
Kontakt:
tel: 663 714 790
e-mail: kancelaria@bielskoadwokat.pl
Adres Kancelarii:
43-300 Bielsko-Biała
ul. Mickiewicza 2 (centrum)
Godziny pracy: pon-pt: 8.00-16.00
Istnieje możliwość spotkania z klientem również w późniejszych godzinach, a także w soboty - po wcześniejszym umówieniu
© Copyright Nowak Kancelaria Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.